Twoja firma ma problemy finansowe? Skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego

Nie wszystkie przedsiębiorstwa radzą sobie na rynku. Nierzadko z powodu niedochodowych umów, nieodpowiedzialnego zarządzania czy po prostu niedających się przewidzieć przeciwności losu, dług firmy zaczyna rosnąć tak szybko, iż rodzi się obawa o niewypłacalność wobec kontrahentów czy nawet o upadłość firmy. W takich sytuacjach należy szukać pomocy u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – trzeba zdobyć licencję

Na początku 2016 r. zaczęło obowiązywać Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z artykułami tej ustawy nadawana uprzednio licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym, które spełniają warunki wyliczone w art. 3 obowiązującej aktualnie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: obywatelstwo polskie, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, wykształcenie wyższe magisterskie, całkowita zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Taki egzamin odbywa się nie rzadziej niż dwukrotnie w roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, a także udzielają odpowiedzi na 100 pytań testowych z zakresu finansów, prawa, ekonomii oraz zarządzania, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doradca restrukturyzacyjny – porady dla wierzyciela i dłużnika

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała doradcom większe uprawnienia niż te, które posiadali syndycy przed 2016 r.. Syndyk podejmował działania jedynie na zlecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może wspomagać firmę na wiele tygodni przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez przeprowadzenie analizy sytuacji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i określenie najlepszego dla danego podmiotu planu działania czy opracowanie kompletnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może też być przedstawicielem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, ale również może wspomagać swoim doświadczeniem wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Restrukturyzacja w szeregu przypadków bywa trudnym i złożonym procesem, zatem kluczowe jest, by doradca restrukturyzacyjny był w stanie w transparentny sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego możliwości. Atutem doradcy jest również dobra orientacja w branży, w której działa zadłużone przedsiębiorstwo, bowiem upraszcza to opracowanie planu restrukturyzacji czy odszukanie i przedłożenie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.

Top